Система за Електронни Бюджетни РАзплащания (СЕБРА) е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея бюджетни предприятия и управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити. Включените в СЕБРА бюджетни предприятия са включени в системата на Единната сметка на Министерство на финансите.