БОРИКА е система за обслужване на плащанията по операции с банкови карти на територията на страната, за което има издаден лиценз от Българската Народна Банка.

Като картова система БОРИКА осигурява авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от местни банки на територията на страната.

БОРИКА има връзка с мрежите на MasterCard, Visa International (VISANET) и на American Express, благодарение на което след 1996 г. у нас стана възможно да се теглят пари в брой от всички банкомати и да се плащат стоки и услуги от ПОС терминали, свързани към БОРИКА, със всички картови продукти на тези организации. 

Системата БОРИКА осъществява връзки към 29 системи на банки и платежни институции, работещи в реално време, които включват връзките с банките със собствени авторизационни центрове и банките, с които авторизацията се извършва директно в техните банкови системи, връзките с картовите оператори Euronet в Унгария, Remote Processing Center (RPC) в Словакия и Кассис в Македония, връзките към системи за плащания с платежни карти през Интернет, връзката със системата bPay за плащания на сметки през банкомати, връзката със системите за издаване и регистриране на карти, и приемане на плащания с карти през Интернет чрез технологията 3-D Secure/MasterCard Secure Code, и др.

Към момента "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД обслужва 29 местни банки и 2 платежни институции - практически всички банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях, като (1) авторизира плащанията, извършени с местни дебитни и международни дебитни и кредитни карти (включващи картовите продукти на MasterCard, Visa, American Express, JCB и Diners International), издадени от тези банки, (2) персонализира издаваните чрез дружеството банкови карти, (3) извършва нетиране на междубанковите плащания, инициирани чрез картови операции, и изпраща резултатите за сетълмент в Българска народна банка, (4) осъществява връзка с международните картови системи MasterCard, Visa, American Express, (5) тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали, (6) разработва операционни правила за функционирането на картовата система.

"БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД е обслужваща организация (Member Service Provider /MSP/) на MasterCard Europe и като такава обслужва 12 местни банки и платежни институции при издаване и авторизация на плащания с картовите продукти на MasterCard. Дружеството е организация - процесор (Processor Company) на Visa International и като такава обслужва 12 местни банки при издаване и авторизация на плащания с картовите продукти на Visa.

Правилата за работа на системата БОРИКА са разработени в съответствие с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Агент по сетълмента за БОРИКА е БНБ.

БОРИКА приема транзакционни файлове за сетълмент 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата.

Сетълментът на приетите от БОРИКА транзакционни файлове се изпълнява посредством системата за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ два пъти на ден – в 09:30 и 14:00 часа. Информацията за резултата от сетълмент се изпраща към банките-получатели само при успешно приключил сетълмент в БНБ.

Графикът на сетълмента на системата БОРИКА е публикуван на страницата Документи.