Документи, имащи отношение към системата "БОРИКА"

График на сетълмента на системата "БОРИКА"

График на БОРИКА (PDF)

Нормативна база

Нормативната база на картовите плащания на територията на страната и издаването на банкови карти се определя от Закона за платежните услуги и платежните системи, Наредба 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Указания 03-0009-01, 03-0009-02 и 03-0009-02-03 на БНБ и Операционните правила на Системния картов оператор.

ЗАКОНИ

Закон за платежните услуги и платежните системи

НАРЕДБИ

Наредба № 3 на БНБ

УКАЗАНИЯ

Указание 03-00013 НА БНБ: ПЛАЩАНИЯ И СЕТЪЛМЕНТ НА ПЛАЩАНИЯТА В ЛЕВОВЕ С БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ