„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Компанията удовлетворява потребностите на своите акционери и клиенти като покрива и поддържа високи стандарти за качество, надеждност и сигурност.

 „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД развива и поддържа основната информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Главни приоритети на компанията са разработването, развитието и оперирането на платежни системи. Те осигуряват на участниците в тях качествени, надеждни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти – физически и юридически лица.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД създава услуги, които оптимизират бизнес процесите посредством използването на модерни технологии и доказани модели. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД разработва и висококачествени софтуерни решения, които отговарят на нуждите на клиентите при автоматизирането на специфични дейности във финансовата сфера.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД активно работи за създаване на електронни технологии и бизнес решения, насочени към опазването на околната среда.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД разполага с общо 28 офиса – централен и търговски в гр. София и 26 регионални представителства във всички областни градове.

Предметът на дейност на дружеството включва:

 • Проектиране и опериране на платежни системи за обслужване на преводи в лева, евро, както и платежни операции, инициирани с банкови карти;
 • Изпълнение на междубанкови налични парични преводи;
 • Гарантиране на оперативна свързаност с местни и международни авторизационни центрове, картови оператори и оператори на платежни системи;
 • Проектиране и опериране на авторизационни системи за картови разплащания;
 • Изграждане и опериране на техническа и технологична инфраструктура за обслужване на плащания с банкови карти;
 • Предоставяне на допълнителни услуги, свързани с банкови карти, като персонализиране, активиране, печат и промени на ПИН;
 • Инженерингови услуги, свързани с монтаж, поддръжка и сервиз на АТМ и ПОС устройства и друга ИТ инфраструктура;
 • Обучение на потребители за обслужване, авторизация и плащания чрез банкови карти, и други платежни инструменти;
 • Изпитване и одобряване на технически и програмни средства за осигуряване на оперативна съвместимост на оборудването и необходимото ниво на защита срещу неоторизиран достъп;
 • Предоставяне и поддръжка на удостоверителни услуги;
 • Разработване, поддръжка и опериране на информационни системи и услуги;
 • Разработване и поддръжка на софтуерни продукти и услуги;
 • Търговска и консултантска дейност.

 ISO UKAS